Trang chủ  Diễn đàn  Đăng ký  Đăng Nhập  Cá Nhân  Hộp thư  Sổ địa chỉ  Gửi bài qua email 
Diễn đàn cá nhân  Thư viện hình ảnh  Thành viên  Tìm Kiếm  Lịnh sự kiện  Thắc mắc thường gặp?  Ticket List  Thoát

Trang Login trong ASP.net C#

 
View related threads: (trong diễn đàn này | trong tất cả diễn đàn)

Xin chào bạn: Guest
Đang cùng đọc chủ đề này: không có ai
  Printable Version
Diễn Đàn Chính >> [Lập trình - Phát triển dự án với Microsoft .NET] >> Lập trình Web Form >> Trang Login trong ASP.net C# Trang: [1] 2 3   Trang tiếp >   >>
Tên Login
Thân bài << Đề mục cũ   Đề mục mới >>
Trang Login trong ASP.net C# - 3/26/2008 4:22:22 PM   
nnquanggtvt

 

Bài viết đã đăng: 2
Điểm: 0
Ghi ngày: 1/31/2008
Tình trạng: offline
Chào các bạn!
Mình đang làm một trang Login.aspx bao gồm: TextBox: username ; TextBox: password ; CheckBox : remember ; Button: Login ; Button: Cancel.
Bạn nào có Code về trang Login cho mình xin với.
Minh muốn khi kick chuột vào nút Cancel thì quay về trang Home.aspx thì phải làm thế nào
Chân thành cảm ơn các bạn!
Post #: 1
RE: Trang Login trong ASP.net C# - 3/26/2008 9:27:59 PM   
buithiha

 

Bài viết đã đăng: 17
Điểm: 0
Ghi ngày: 3/19/2008
Tình trạng: offline
Response.Redirect("đường dẫn");// cách gọi 1 trang trong asp

_____________________________

chúng tôi là 1 group

(in reply to nnquanggtvt)
Post #: 2
RE: Trang Login trong ASP.net C# - 3/27/2008 10:12:21 AM   
nnquanggtvt

 

Bài viết đã đăng: 2
Điểm: 0
Ghi ngày: 1/31/2008
Tình trạng: offline
Các bạnơi!
Có bạn nào có Code của trang Login Share cho mình xin với nhé. Mình mới làm quen và đang tập làm
Cám ơn các bạn!

(in reply to nnquanggtvt)
Post #: 3
RE: Trang Login trong ASP.net C# - 3/27/2008 4:28:07 PM   
buitranthanhvu

 

Bài viết đã đăng: 3
Điểm: 0
Ghi ngày: 3/13/2008
Tình trạng: offline
Bạn thử cái này xem. Cái này là code bên dichvucongdong.com đó. Mình thấy cũng được lắm.

Đính kèm (1)

(in reply to nnquanggtvt)
Post #: 4
RE: Trang Login trong ASP.net C# - 4/23/2008 4:00:46 PM   
conkettay

 

Bài viết đã đăng: 1
Điểm: 0
Ghi ngày: 4/23/2008
Tình trạng: offline
Cái này làm j đã phân quyền được đâu
Ai co code viết thì share cho anh em coi xem nao

_____________________________

yoho

(in reply to buitranthanhvu)
Post #: 5
RE: Trang Login trong ASP.net C# - 5/3/2008 4:11:23 PM   
mungnguyen

 

Bài viết đã đăng: 1
Điểm: 0
Ghi ngày: 5/3/2008
Tình trạng: offline
Cam on ban nha!

_____________________________

mung

(in reply to conkettay)
Post #: 6
RE: Trang Login trong ASP.net C# - 5/3/2008 10:44:49 PM   
longttth

 

Bài viết đã đăng: 89
Điểm: 0
Ghi ngày: 4/30/2008
Tình trạng: offline
Hi,
cái đó dùng đâu có phân quyền được đâu mà cảm ơn trời.
Code phân quyền ai có share lên cho mọi người cùng ngâm cứu đi

(in reply to mungnguyen)
Post #: 7
RE: Trang Login trong ASP.net C# - 5/13/2008 11:05:59 AM   
Mr[K]id

 

Bài viết đã đăng: 2
Điểm: 0
Ghi ngày: 5/13/2008
Tình trạng: offline
quote:


Partial Class Login
   Inherits System.Web.UI.Page
   Private Sub DologinOk()
       System.Web.Security.FormsAuthentication.RedirectFromLoginPage(txtUserID.Text.Replace("'", "''"), False)
   End Sub


   Private Function CheckLogin(ByVal id As String, ByVal password As String) As Boolean
       Dim strPath As String = ""
       strPath = Server.MapPath("csdl/login.mdb")

       Dim cn As New System.Data.OleDb.OleDbConnection()
       cn.ConnectionString = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0; Data Source=" & strPath
       cn.Open()
       id = id.Replace("'", "''")
       Dim pass = txtUserID.Text.Replace("'", "''")

       Dim strSQL As String = "select * from WebUser where UserID='" & id & "'AND Pass='" & Password & "'"
       Dim cmd As New Data.OleDb.OleDbCommand(strSQL, cn)
       Dim DA As New Data.OleDb.OleDbDataAdapter(cmd)
       Dim ds As New System.Data.DataSet
       DA.Fill(ds)
       cn.Close()
       If ds.Tables(0).Rows.Count > 0 Then
           Return True
       Else
           Return False
       End If
   End Function
   Protected Sub imglogin_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As System.Web.UI.ImageClickEventArgs) Handles imglogin.Click
       If CheckLogin(txtUserID.Text, txtPass.Text) = True Then
           DologinOk()
       Else
           lblmess.Text = "Ban go sai User name hoac Password!"
       End If
   End Sub

   Protected Sub imgcancel_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As System.Web.UI.ImageClickEventArgs) Handles imgcancel.Click
       Response.Redirect("home/gioithieu.aspx")
   End Sub
   Private Sub RedirectFromLogin(ByVal user As String)
       System.Web.Security.FormsAuthentication.RedirectFromLoginPage(user, False)
   End Sub
End ClassĐây là code của trang login mình đã làm . Các bạn  thay path , table ,..cho phù hợp nhé !

(in reply to longttth)
Post #: 8
RE: Trang Login trong ASP.net C# - 5/15/2008 11:01:19 AM   
longttth

 

Bài viết đã đăng: 89
Điểm: 0
Ghi ngày: 4/30/2008
Tình trạng: offline
hix mình viết bằng C# nhìn cái này rối mắt quá. Nhưng dù sao cũng cảm ơn bạn nhiều nha

(in reply to Mr[K]id)
Post #: 9
RE: Trang Login trong ASP.net C# - 5/15/2008 11:03:38 AM   
longttth

 

Bài viết đã đăng: 89
Điểm: 0
Ghi ngày: 4/30/2008
Tình trạng: offline
Giờ nhìn lại thấy hình như cái của bạn cũng chưa có mã Phân quyền rồi. Nếu mà như thế thì sẽ rất khó trong Forum

(in reply to longttth)
Post #: 10
RE: Trang Login trong ASP.net C# - 5/15/2008 1:18:15 PM   
MrSlowly


Bài viết đã đăng: 1618
Điểm: 70
Tình trạng: offline
Rốt cuộc thì vẫn chưa ai làm được à ?

_____________________________

Hội những người đam mê lập trình
--------
Mailto: conso0vidai@yahoo.com
Y!M : conso0vidai

(in reply to longttth)
Post #: 11
RE: Trang Login trong ASP.net C# - 5/15/2008 3:42:14 PM   
longttth

 

Bài viết đã đăng: 89
Điểm: 0
Ghi ngày: 4/30/2008
Tình trạng: offline
hi,
Vâng thưa đại ca là chưa thằng nào làm được. Đại ca có code thì share đi.

(in reply to MrSlowly)
Post #: 12
RE: Trang Login trong ASP.net C# - 5/15/2008 5:52:23 PM   
Nam_ETC

 

Bài viết đã đăng: 181
Điểm: 0
Ghi ngày: 2/26/2007
Đến từ: yalycouture!
Tình trạng: offline
quote:

Trích đoạn: longttth

hi,
Vâng thưa đại ca là chưa thằng nào làm được. Đại ca có code thì share đi.

Vậy cuối cùng mọi ngưòi cần j:

xem thử nhé
1. Xử lí nút Login:

protected void Login_Click(object sender, EventArgs e)
   {
       string user = txtUser.Text;
       string pass = FormsAuthentication.HashPasswordForStoringInConfigFile(txtPass.Text, "MD5");
       SQLQuery sql_login = new SQLQuery();
       ArrayList logins = new ArrayList();
       logins = sql_login.QueryLogin(user, pass);
       if (logins .Count > 0)
       {
           int gr =(int)logins[1];
           if (gr == 0)
           {
               Session["admin"] = "admin";
               Session["user"] = user;
               Response.Redirect("Admin.aspx");
           }
           else if(gr ==2)
           {
               LbErrorlogin.Text = "Groups Member login!";
               Session["cus"] = user;
               Response.Redirect("Default.aspx");
           }
       }
       else
       {
           LbErrorlogin.Text = "Error login!";
           txtUser.Text = "";
       }
   }
Đến đây chắc ko cần giải thích j chứ. chỉ có
string pass = FormsAuthentication.HashPasswordForStoringInConfigFile(txtPass.Text, "MD5");
Để pam nhỏ password khi nhập từ text box. và gán cho pass
chú ý khi nhập pass cũng phải pam nhỏ ra nhé.

public ArrayList QueryLogin(string user, string pass)
   {
       ArrayList arr_login = new ArrayList();
       Sqlconnect classConn = new Sqlconnect();
       string sqls = "SELECT USERNAME,GROUPS FROM LOGINS WHERE USERNAME='" + user + "' AND PASSWORD='" + pass + "'";
       try
       {
           OleDbDataReader rs = null;
           rs = classConn.getRecordSets(sqls);
           while (rs.Read())
           {
                   //fag_login = true;
                   //int groups=Convert.ToInt32 (rs["GROUPS"]);
                   arr_login.Add((string)rs["USERNAME"]);
                   arr_login.Add((int)rs["GROUPS"]);
           }
       }
       catch (OleDbException)
       {
           throw;
       }
       return arr_login;
   }
Còn phân quyền thì tạo các session nhé khi login vào trang như mình thì Admin.aspx lúc này ta kiểm tra session phân các quyền ở đây.
viết các Web control *.ascx Load lên trang Admin.aspx cho các quyền tương ứng
ở đây trong TB_Login trên DB mình tạo ra 1 cột phân quyền khi query ok lấy giá trị cột này tương ứng User đăng nhập có thể gán = 0,1,2,... bằng các quyền Admin, mem.... như mình dùng GROUPS để check ứng mỗi GROUPS  là 1 quyền
Ok còn j nữa ko

_____________________________

Con thuyền không bến đỗ...

(in reply to longttth)
Post #: 13
RE: Trang Login trong ASP.net C# - 5/16/2008 9:51:26 AM   
voanhtu1988

 

Bài viết đã đăng: 2
Điểm: 0
Ghi ngày: 5/16/2008
Tình trạng: offline
viết ji` ma` tùm lum thế , chóng mặt lun
Đơn giản thôi mà . Tạo kết nói rồi lấy ID , pass ... từ CSDL .
tạo session rồi đẩy nó vào textbox nhập thôi
Dài dòng chóng măt .

(in reply to Nam_ETC)
Post #: 14
RE: Trang Login trong ASP.net C# - 5/16/2008 10:29:23 AM   
longttth

 

Bài viết đã đăng: 89
Điểm: 0
Ghi ngày: 4/30/2008
Tình trạng: offline
Nói ngon lành vậy thì share code lên đi. Nói thì ai nói mà không được

(in reply to voanhtu1988)
Post #: 15
RE: Trang Login trong ASP.net C# - 5/16/2008 11:54:39 AM   
Nam_ETC

 

Bài viết đã đăng: 181
Điểm: 0
Ghi ngày: 2/26/2007
Đến từ: yalycouture!
Tình trạng: offline
quote:

Trích đoạn: voanhtu1988

viết ji` ma` tùm lum thế , chóng mặt lun
Đơn giản thôi mà . Tạo kết nói rồi lấy ID , pass ... từ CSDL .
tạo session rồi đẩy nó vào textbox nhập thôi
Dài dòng chóng măt .


OK
nói đúng wá tại hôm wa hết giờ:
Nói chung kết nối DB ok them cột <NHOM> trên DB khi query Ok xem cột đấy giá trị thế nào thì links đến mục của nhóm đấy 

_____________________________

Con thuyền không bến đỗ...

(in reply to voanhtu1988)
Post #: 16
RE: Trang Login trong ASP.net C# - 5/18/2008 9:45:53 AM   
khoathi

 

Bài viết đã đăng: 59
Điểm: 0
Ghi ngày: 5/12/2008
Tình trạng: offline
SELECT * FROM KHACH_HANG WHERE ID=" & pID & "AND password='" & pPassWord & "'"
Thế là xong

(in reply to Nam_ETC)
Post #: 17
RE: Trang Login trong ASP.net C# - 5/19/2008 7:42:24 AM   
longttth

 

Bài viết đã đăng: 89
Điểm: 0
Ghi ngày: 4/30/2008
Tình trạng: offline
Khùng làm mà không sử dụng phân quyền thì ai mà không làm được

(in reply to khoathi)
Post #: 18
RE: Trang Login trong ASP.net C# - 5/22/2008 2:56:23 PM   
ntrungtruc2003

 

Bài viết đã đăng: 6
Điểm: 0
Ghi ngày: 4/27/2008
Tình trạng: offline
Mình thấy trong SQL có lệnh GRANT và REVOKE không biết có ai dùng để phân quyền không ?

(in reply to longttth)
Post #: 19
RE: Trang Login trong ASP.net C# - 5/23/2008 12:48:50 AM   
MrSlowly


Bài viết đã đăng: 1618
Điểm: 70
Tình trạng: offline
quote:

Trích đoạn: ntrungtruc2003

Mình thấy trong SQL có lệnh GRANT và REVOKE không biết có ai dùng để phân quyền không ?

Đó là lệnh dùng để phân quyền truy cập vào database. mặc định chỉ cần có quyèn dbo đã là kinh lắm rồi. Ứng dụng thì làm sao dám dùng cái này để phân quyền, bởi phân quyền trong DB là một khái niệm hoàn toàn khác với phân quyền trong ứng dụng web form

_____________________________

Hội những người đam mê lập trình
--------
Mailto: conso0vidai@yahoo.com
Y!M : conso0vidai

(in reply to ntrungtruc2003)
Post #: 20
Trang:   [1] 2 3   Trang tiếp >   >>
Diễn Đàn Chính >> [Lập trình - Phát triển dự án với Microsoft .NET] >> Lập trình Web Form >> Trang Login trong ASP.net C# Trang: [1] 2 3   Trang tiếp >   >>
Nhảy đến:

Bài Mới Không Có Bài Mới
Chủ đề nóng và CÓ bài viết mới Chủ đề nóng và KHÔNG có bài viết mới
Đã khóa và CÓ bài viết mới Đã khóa và KHÔNG có bài viết mới
 Đăng Đề Mục Mới
 Trả Lời
 Trưng Cầu
 Ý Kiến Của Bạn
 Delete My Own Post
 Delete My Own Thread
 Đánh giá bài© 2002-2008 Vietnamese ASP.NET. | Trang chủ | Diễn đàn | Đăng ký | Đăng Nhập | Thắc mắc thường gặp?
Sử dụng phần mềm Diễn đàn ASPPlayground.NET phiên bản Advanced Edition 2.5.5 Unicode
Skin phát triển bởi ASPVN.NET phiên bản 1.0.0. Thời gian tải trang: 3.399
Nội dung được xây dựng bởi Ban quản trị và các Thành viên của diễn đàn
Domain & Hosting được tài trợ bởi ViTechNet.,JSC | Microsoft Vietnam
Quảng cáo - Liên kết